Udhëzuesi për të drejtat e njeriut ndaj mjedisit në Kosovë

Ky dhëzues është përmbledhje e dispozitave të përzgjedhura ligjore nga dokumente ligjore të cilat adresojnë të drejtat e qytetarëve të Kosovës në raport me mjedisin jetësor të tyre. Ky dokument është i organizuar në shtatë (7) kapituj dhe merr për bazë të drejtat e përcaktuara nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut për të cilat Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut përmes praktikës gjyqësore ka vërtetuar se ndërlidhen me mjedisin jetësor. Dokumenti ofron një pasqyrë të përgjithshme të të drejtave, obligimeve dhe kufizimeve të institucioneve publike dhe qytetarëve në raport me mjedisin, me referencë në nenet relevante për informata më të detajuara rreth pikave të renditura.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email