NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom

Danas, 2. novembra 2020. godine, NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija. Obuka je pokrivala specifične teme u okviru projektnog ciklusa, kao i relevantne alate u razvoju projekata, poput logičkog okvira akcije. Na osnovu identifikovanih kapaciteta i potreba civilnog društva, kontinuirana izgradnja kapaciteta će pratite… Continue reading NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom

NGO PACT organized training on the topic: Project Cycle Management

Today, on November 2, 2020, NGO PACT completed the training on the topic: Project Cycle Management. Participants in the training were representatives of non-governmental organizations. The training covered specific topics within the project cycle as well as relevant tools in project development such as the Logical Framework of Action. As planned, based on the identified… Continue reading NGO PACT organized training on the topic: Project Cycle Management

Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Sot me 2 nëntor, 2020, Ojq PACT përfundoi trajnimin me temën: Menaxhimi i Ciklit të Projektit. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në kuadër të trajnimit u shtjelluan tematika specifike në kuadër të ciklit të projektit si dhe mjete relevante në zhvillimin e projekteve sic është Korniza Logjike e Veprimit. Siç është… Continue reading Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Funding Opportunity

Funding opportunity Title: HUMAN RIGHTIVISM PROJECT Annoumcement Type: ANNUAL PROGRAM STATEMENT (APS) Funding Opportunity Number: APS/001 Issuance Date: 02 Nov 2020 Deadline for Questions: 15 Nov 2020 Deadline for Submission: 30 Nov 2020 Submit Concept Papers to: 30 Nov 2020

Kelkos ponovo u komisiji!

Ovog puta, poslanica Mimoza Kusari zatražila je razjašnjenja od RUE (čak i ministar nije došao) šta rade na povećanju praćenja Kelkosa, znajući njihovu istoriju. Takođe je pokrenula pitanje legalizacije trase cevovoda kao nelegalnu, ali i opasnu, jer je Kelkos postavio svoje energetske kablove na vodovodne cevi Dečana. Kada dođe do kvara i pucanja vodovodnih cevi,… Continue reading Kelkos ponovo u komisiji!

Kelkos back in commission!

This time, MP Mimoza Kusari asked for clarifications from ERO (even the Minister but did not come) what they are doing to increase the monitoring of Kelkos, knowing their history.She also raised the issue of legalizing the pipeline route as illegal but also dangerous as Kelkos has placed their power cables on the water pipes… Continue reading Kelkos back in commission!

Kelkos prapë në komision!

Kësaj radhe, deputetja Mimoza Kusari kërkoj sqarime nga ZRrE (edhe Ministri por nuk erdhi) se çka jane duke bërë pĕr të ngritur monitorimin e Kelkosit, duke e ditur historinë e tyre.Ajo gjithashtu ngriti çështjen e legalizimit të trasesë së gypave si të kundërligjshme por edhe të rrezikshme pasi Kelkosi ka vendosur kabllot e rrymës mbi… Continue reading Kelkos prapë në komision!