NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom

Menaxhimi i Cikit të Projektit

Danas, 2. novembra 2020. godine, NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija. Obuka je pokrivala specifične teme u okviru projektnog ciklusa, kao i relevantne alate u razvoju projekata, poput logičkog okvira akcije.

Na osnovu identifikovanih kapaciteta i potreba civilnog društva, kontinuirana izgradnja kapaciteta će pratite kroz treninge i onlajn podučavanje Projektni ciklus i sistem upravljanja projektima sa inkorporiranje LFA kroz logički okvir ma trik, pisanje celokupnog predloga projekata i izveštavanje , tokom SideStep projekta.

NGO PACT organized training on the topic: Project Cycle Management

Menaxhimi i Cikit të Projektit

Today, on November 2, 2020, NGO PACT completed the training on the topic: Project Cycle Management. Participants in the training were representatives of non-governmental organizations. The training covered specific topics within the project cycle as well as relevant tools in project development such as the Logical Framework of Action.

As planned, based on the identified capacities and needs among the civil society, the continuous capacity building will follow through trainings and online coaching on Project cycle & project management system with the incorporation of LFA through logical framework, Full project proposal writing, and reporting during the implementation of the SideStep project.

Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Menaxhimi i Cikit të Projektit

Sot me 2 nëntor, 2020, Ojq PACT përfundoi trajnimin me temën: Menaxhimi i Ciklit të Projektit. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në kuadër të trajnimit u shtjelluan tematika specifike në kuadër të ciklit të projektit si dhe mjete relevante në zhvillimin e projekteve sic është Korniza Logjike e Veprimit.

Siç është planifikuar, bazuar në kapacitetet dhe nevojat e identifikuara të shoqërisë civile, ndërtimi i vazhdueshëm i kapaciteteve do të mundësojë ndjekjen e trajnimeve në temat lidhur me Menaxhimin e Ciklit të Projektit planifikimi përmes kornizës logjike, shkrimi i propozimit të projektit dhe raportimi, aktivitete të cilat do të zhvillohen në kuadër të zbatimit të projektit SideStep të zhvilluar nga organizata PACT (Partners in Action).

Funding Opportunity

Funding opportunity Title: HUMAN RIGHTIVISM PROJECT

Annoumcement Type: ANNUAL PROGRAM STATEMENT (APS)

Funding Opportunity Number: APS/001

Issuance Date: 02 Nov 2020

Deadline for Questions: 15 Nov 2020

Deadline for Submission: 30 Nov 2020

Submit Concept Papers to: 30 Nov 2020

Kelkos ponovo u komisiji!

Ovog puta, poslanica Mimoza Kusari zatražila je razjašnjenja od RUE (čak i ministar nije došao) šta rade na povećanju praćenja Kelkosa, znajući njihovu istoriju. Takođe je pokrenula pitanje legalizacije trase cevovoda kao nelegalnu, ali i opasnu, jer je Kelkos postavio svoje energetske kablove na vodovodne cevi Dečana. Kada dođe do kvara i pucanja vodovodnih cevi, vodoprivrednici moraju da stave ruke u potok Kelkosa da nas fiksiraju u vodi. Dakle, čini se da ni hidrodrin, ni KEDS, ni opština ni ministarstvo koje je odgovorno ne ugrožavaju živote radnika i svih nas. Nakon što su u petak saznali za ovaj slučaj, Pishtaret su izveli dokaze policiji i tužiocu.

Kelkos back in commission!

This time, MP Mimoza Kusari asked for clarifications from ERO (even the Minister but did not come) what they are doing to increase the monitoring of Kelkos, knowing their history.
She also raised the issue of legalizing the pipeline route as illegal but also dangerous as Kelkos has placed their power cables on the water pipes of Deçan.
When there is a breakdown and the water pipes burst, the water workers have to put their hands in the stream of kelkos to fix us in the water. So neither the Hydrodrini, nor KEDS, nor the municipality nor the ministry that is responsible, seems to be endangering the lives of the workers and all of us. After learning about this case on Friday, Pishtaret have presented the evidence to the police and the prosecutor.

Kelkos prapë në komision!

Kësaj radhe, deputetja Mimoza Kusari kërkoj sqarime nga ZRrE (edhe Ministri por nuk erdhi) se çka jane duke bërë pĕr të ngritur monitorimin e Kelkosit, duke e ditur historinë e tyre.
Ajo gjithashtu ngriti çështjen e legalizimit të trasesë së gypave si të kundërligjshme por edhe të rrezikshme pasi Kelkosi ka vendosur kabllot e rrymës mbi gypat e ujësjellësit të Deçanit.
Kur ka prishje dhe pëlcasin gypat e ujit, punëtorët e ujësjellsit duhet me i shti duart nëpër rrymë të Kelkosit. Pra as hidrodrinit, as KEDSit, as komunës e as Ministrisë që është pergjegjese nuk ju duket gje rrezikimi i jetes se punetoreve dhe gjithe ne. Pasi mesuam per kete rast te premten, Pishtaret kane paraqitur evidencen ne polici dhe prokurori.