Green Business Expo on 1-2 December

We are pleased to inform you that Green Business Expo (formerly known as Green Festival), will kick-off again on December 1-2, 2020 at businessexpo.greenkosovo.com . This year, due to the COVID-19 situation, it has been decided that the Green Business Expo will be held virtually (available in Albanian and English) and will come with an innovative concept and at the same level as the international virtual fairs.

Green Business Expo will be the first innovative virtual platform in the region, that will promote and support green businesses, where participating companies will be from the following sectors:

‱ Construction and eco-interior 🏡
‱ Energy efficiency 💡
‱ Renewable energy 🍃
‱ Recycling ♻

At Green Business Expo exhibitors will be from Kosovo, Albania, Northern Macedonia, Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegovina and beyond.

Festivali i gjelbër më 1-2 dhjetor

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Green Business Expo, (i njohur më parë si Festivali i Gjelbër) do të ri-fillojë përsëri në muajin Dhjetor 1-2, 2020 në businessexpo.greenkosovo.com . Për arsye të situatës me COVID-19, Green Business Expo do të jetë virtual (i disponueshëm në gjuhën shqipe dhe angleze) dhe do të vijë me një koncept inovativ dhe në nivel me panairet virtuale ndërkombëtare.

Green Business Expo do të jetë platforma e parë virtuale inovative në rajon, me qëllim të promovimit të bizneseve të gjelbra, ku kompanitë pjesëmarrëse do të jenë nga këta sektorë:

‱ NdĂ«rtimi dhe eko – enterieri 🏡
‱ Efiçienca e energjisĂ« 💡
‱ Energjia e ripĂ«rtĂ«rishme 🍃
‱ Riciklimi ♻

Në Green Business Expo (businessexpo.greenkosovo.com ) do të marrim pjesë ekspozues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina.


Ecological tax that never contributed to the environment

The European Commission report states that this year, too, the Kosovo authorities have failed to adopt and implement measures to improve air quality, concluding that this failure poses a major threat to the health of the population. Although Kosovo is in dire need of environmental investment as it today faces uncontrolled pollution from obsolete power plants and toxic emissions from multiple sources, various governments for years have failed to implement sustainable interventions even though they have available had a specific budget which was derived from the ecological tax.

Since 2012, the citizens of Kosovo pay the ecological tax which for all these years has been collected in the name of environmental protection. The Republic of Kosovo in 2012 has adopted Law no. 04 / L-117 on Road and Ecological Tax of Vehicles and according to this law citizens are obliged to pay an annual tax on vehicle registration in an amount of 10 to 30 Euros depending on the ton of car.

According to the Kosovo Agency of Statistics, in 2020 alone, 355,829 motor vehicles were registered in Kosovo and consequently generated in the Kosovo budget through the ecological tax an amount of 4,261,350 Euros. If we look at the number of cars registered since 2012 when this law was approved, then it turns out that in Kosovo from 2012 to 2019 were registered 2,469,443 vehicles weighing under and over 3.5 tons, which is more than the budget that is dedicated to environmental protection, 28,025,670 Euros have been poured. And the known investments made from this amount for environmental protection to date are zero. Moreover, the Governments of Kosovo, having used such an amount have allowed Kosovo to be recognized in the world with Pristina which took the first place for air pollution in the whole globe.

The Law on Road and Ecological Vehicle Taxes has major shortcomings in itself. This law obliges owners of hybrid cars to pay the ecological tax – which is quite paradoxical. Instead of owners of vehicles that do not emit or emit low levels of pollutant gases being supported by state policies, they are instead forced to pay such a tax which is quite discouraging.

The Government of Kosovo must show institutional seriousness and take concrete steps to improve air quality in Kosovo. We are now in a period where the lives of citizens are becoming even more difficult. The COVID-19 pandemic is compounded by chemical gases that are causing major air pollution and deteriorating public health.

State institutions should start working to provide a sustainable solution to these long-standing pollution problems by increasing transparency in the management of the budget collected from environmental taxes, to review Law no. 04 / L-117 on road and ecological tax of vehicles, as well as to increase direct and emergency investments by cooperating with environmental experts in order to improve the current air quality and living of citizens.

EkoloĆĄki porez koji nikada nije doprineo ĆŸivotnoj sredini

Evropska Komisija navodi da ni ove godine kosovske vlasti nisu uspele da usvoje i primene mere za poboljĆĄanje kvaliteta vazduha, zaključujući da ovaj neuspeh predstavlja glavnu pretnju zdravlju stanovniĆĄtva. Iako je Kosovu prijeko potrebna investicija u ĆŸivotnu sredinu, jer se danas suočava sa nekontrolisanim zagađenjem zastarjelih elektrana i toksičnim emisijama iz viĆĄe izvora, razne vlade godinama nisu uspjele da sprovedu odrĆŸive intervencije iako su im na raspolaganju imao specifičan budĆŸet koji je proizaĆĄao iz ekoloĆĄke takse.

Od 2012. godine, građani Kosova plaćaju ekoloĆĄku taksu koja se svih ovih godina prikuplja u ime zaĆĄtite ĆŸivotne sredine. Republika Kosovo je 2012. godine usvojila Zakon br. 04 / L-117 o putnom i ekoloĆĄkom porezu na vozila i prema ovom zakonu građani su duĆŸni da plaćaju godiĆĄnju naknadu za registraciju vozila u iznosu od 10 do 30 evra u zavisnosti od tone automobila.

Prema Kosovskoj agenciji za statistiku, samo u 2020. godini na Kosovu je registrovano 355.829 motornih vozila i posledično generisano u kosovskom budĆŸetu putem ekoloĆĄke takse u iznosu od 4.261.350 evra. Ako pogledamo broj automobila registrovanih od 2012. godine kada je ovaj zakon usvojen, onda se ispostavlja da je na Kosovu od 2012. do 2019. registrovano 2.469.443 vozila teĆŸine ispod i preko 3,5 tone, ĆĄto je viĆĄe od budĆŸeta koji je posvećenoj zaĆĄtiti ĆŸivotne sredine uliveno je 28.025.670 evra. A poznate investicije od ovog iznosa za zaĆĄtitu ĆŸivotne sredine do danas su nula. Ć taviĆĄe, vlade Kosova, upotrebivĆĄi takav iznos, dozvolile su da Kosovo bude priznato u svetu sa PriĆĄtinom koja je zauzela prvo mesto po zagađenju vazduha u celoj zemaljskoj kugli.

Zakon o porezu na drumska i ekoloĆĄka vozila sam po sebi ima velike nedostatke. Ovaj zakon obavezuje vlasnike hibridnih automobila da plaćaju ekoloĆĄku taksu – ĆĄto je prilično paradoksalno. Umesto da vlasnici vozila koja ne emituju ili emituju nizak nivo zagađujućih gasova podrĆŸani drĆŸavnom politikom, oni su umesto toga prisiljeni da plaćaju takav porez koji je prilično obeshrabrujući.

Vlada Kosova mora pokazati institucionalnu ozbiljnost i preduzeti konkretne korake za poboljĆĄanje kvaliteta vazduha na Kosovu. Sada smo u periodu kada ĆŸivot građana postaje joĆĄ teĆŸi. Pandemiju COVID-19 čine hemijski gasovi koji uzrokuju veliko zagađenje vazduha i pogorĆĄavaju javno zdravlje.

DrĆŸavne institucije treba da počnu da rade na pruĆŸanju odrĆŸivog reĆĄenja za ove dugogodiĆĄnje probleme zagađenja povećavanjem transparentnosti u upravljanju budĆŸetom prikupljenim od poreza na ĆŸivotnu sredinu, kako bi preispitale Zakon br. 04 / L-117 o drumskom i ekoloĆĄkom porezu na vozila, kao i da poveća direktna i hitna ulaganja saradnjom sa stručnjacima za zaĆĄtitu ĆŸivotne sredine u cilju poboljĆĄanja trenutnog kvaliteta vazduha i ĆŸivota građana.

Taksa ekologjike që kurrë nuk kontribuoi për mjedisin

Raporti i Komisionit Europian deklaron se edhe këtë vit autoritetet e Kosovës kanë dështuar të miratojnë dhe zbatojnë masa për të përmirësuar cilësinë e ajrit duke ardhur në përfundimin që ky dështim përbën një kërcënim të madh për shëndetin e popullatës. Edhe pse Kosova ka nevojë të madhe për investime ekologjike meqenëse sot ballafaqohet me ndotje të pakontrolluar nga termocentralet e vjetruara dhe emetimet toksike që vijnë nga burime të shumta, qeveritë e ndryshme për vite me radhë kanë dështuar të zbatojnë intervenime të qëndrueshme edhe pse në dispozicion kanë pasur buxhet specifik i cili ka rrjedhur nga taksa ekologjike.

Që nga viti 2012 qytetarët e Kosovës paguajnë taksën ekologjike e cila për tërë këto vite është mbledhur në emër të mbrojtjes së mjedisit. Republika e Kosovës në vitin 2012 ka miratuar Ligjin Nr. 04/L-117 për Taksën Rrugore dhe Ekologjike të Automjeteve dhe sipas këtij ligji qytetarët obligohen që të paguajnë një taksë vjetore për regjistrimin e automjeteve në një shumë nga 10 deri 30 Euro në varësi të tonelatës së makinës.

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës vetëm në vitin 2020 në Kosovë janë regjistruar 355,829 mjete motorike dhe rrjedhimisht kanë gjeneruar në buxhetin e Kosovës me anë të taksës ekologjike një shumë prej 4.261.350 Euro. Nëse shohim numrin e makinave të regjistruara që nga viti 2012 kur ky ligj është miratuar atëherë del se në Kosovë që nga viti 2012 deri në vitin 2019 janë regjistruar 2.469.443 automjete me peshë nën dhe mbi 3.5 tonë e që i bie se në buxhetin që i është dedikuar mbrojtjes së mjedisit janë derdhur 28.025.670 Euro. E investimet e ditura e të realizuara nga kjo shumë për mbrojtje të mjedisit deri më sot janë zero. Madje, Qeveritë e Kosovës, duke pasur në shfrytëzim një shumë të tillë kanë lejuar që Kosova të njihet në botë me Prishtinën e cila zuri vendin e parë për ndotje të ajrit në gjithë globin.

Ligji pĂ«r TaksĂ«n Rrugore dhe Ekologjike tĂ« Automjeteve ka tĂ« meta tĂ« mĂ«dha nĂ« vetvete. Ky ligj i obligon pronarĂ«t e makinave hibride tĂ« paguajnĂ« taksĂ«n ekologjike – gjĂ« qĂ« Ă«shtĂ« mjaft paradoksale. NĂ« vend se pronarĂ«t e automjeteve qĂ« nuk bĂ«jnĂ« emetim apo bĂ«jnĂ« emetim tĂ« ulĂ«t tĂ« gazrave ndotĂ«s tĂ« mbĂ«shteten nga politikat shtetĂ«rore, ata pĂ«rkundrazi detyrohen tĂ« paguajnĂ« njĂ« taksĂ« tĂ« tillĂ« qĂ« Ă«shtĂ« mjaft dekurajuese.

Qeveria e Kosovës duhet të tregojë seriozitet institucional dhe të ndërmerr hapa konkret në përmirësimin e cilësisë së ajrit në Kosovë. Tani jemi në një periudhë ku jeta e qytetarëve po vështirësohet edhe më shumë. Pandemisë COVID-19 po i shtohen edhe gazrat kimik që po shkaktojnë ndotje të madhe të ajrit dhe përkeqësim të shëndetit publik.

Institucionet shtetërore duhet të fillojnë punën për ofrimin e një zgjidhje të qëndrueshme ndaj këtyre problemeve shumëvjeçare të ndotjes përmes rritjes së transparencës në menaxhimin e buxhetit të grumbulluar nga taksa ekologjike, të rishikojnë Ligjin Nr. 04/L-117 për taksën rrugore dhe ekologjike të automjeteve, si dhe të shtojnë investimet direkte dhe emergjente duke bashkëpunuar me ekspertët mjedisor në mënyrë që të përmirësohet cilësia aktuale e ajrit dhe e jetesës së qytetarëve.

Kosova në Rrjetin Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit

Pas një angazhimi të vazhdueshëm të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të programit të bashkëpunimit me Agjencinë e Mjedisit të Evropës, dhe me mbështetje të projekteve nga donatorët, Kosova ka arritur të bëhet pjesë e Rrjetit Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit.

Në kuadër të këtij rrjeti, krahas të dhënave të monitorimit nga të gjitha vendet e Evropës, tani prezantohen të dhënat në kohë reale edhe nga stacionet e rrjetit nacional të Kosovës për monitorimin e cilësisë së ajrit. Të dhënat ofrohen për 12 stacione dhe përfshijnë 5 parametrat kryesorë të cilësisë së ajrit: Grimcat e pluhurit PM10, Grimcat e pluhurit PM2.5, Oksidin e Azotit (NO2), Ozonin (O3) dhe Dyoksidin e Sulfurit (SO2).

Me realizimin e raportimit në kohë reale për të dhënat e cilësisë së ajrit, Kosova ka përmbushur edhe një obligim tjetër në procesin e obligimeve për raportim në Agjencinë e Mjedisit të Evropës dhe në Komisionin Evropian të paraparë sipas Direktivës për Cilësi të Ajrit 2004/107/EC.

Përndryshe, Indeksi Evropian i Cilësisë së Ajrit i Agjencisë Evropiane të Mjedisit i ofron përdoruesit të kuptojnë më shumë rreth cilësisë së ajrit ku jetojnë. Duke shfaqur të dhëna në kohë reale (deri në minutë) për të gjithë Evropën, përdoruesit mund të marrin njohuri për cilësinë e ajrit në qytetin e tyre, vendin e tyre, regjionin dhe mbarë Evropën dhe njëkohësisht mundë të bëjnë edhe krahasimin e cilësisë së ajrit në zonat përkatëse.

Për më shumë informacion vizitoni portalin e Indeksit Evropian të Cilësisë së Ajrit (https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index)

Deputetët ngrenë dyshime se si u lëshuan lejet mjedisore për Kelkos

Komisioni Hetimor Parlamentar mbi procesin e licencimit, operimit, mbikĂ«qyrjes dhe aplikimit pĂ«r lejet e hidrocentraleve nĂ« RepublikĂ«n e KosovĂ«s po bĂ«n intervistimin e dĂ«shmitarĂ«ve, lidhur me lejet e lĂ«shuara pĂ«r operimin e dy hidrocentraleve nga kompania “Kelkos Energy”: Blerim Kuçi, ministĂ«r i EkonomisĂ« dhe Ambientit, Fatos Qerimi, sekretar i pĂ«rgjithshĂ«m; Arsim Janova, kryesues i Bordit dhe Petrit Pepaj, drejtor menaxhues i ZyrĂ«s sĂ« Rregullatorit pĂ«r Energji si dhe Arben Çitaku, ish-sekretar i pĂ«rgjithshĂ«m i MinistrisĂ«.

Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit, Blerim Kuçi ka thënë se ka tri leje ujore, por rasti më i ndjeshëm siç është ai Lumbardhi 2, nuk ka leje mjedisore. Ka thënë se nuk ka bërë asnjë presion tek askush dhe se lëshimi i lejeve nuk është në kompetencë të ministrit.

“TĂ« gjitha lejet dhe aktet qĂ« janĂ« lĂ«shuar janĂ« bĂ«rĂ« publike. TĂ« gjithĂ« materialin ju tashmĂ« e keni nĂ« dispozicion. Kemi qenĂ« transparent. Jemi tĂ« vetĂ«dijshĂ«m qĂ« po hetohet nga komisioni hetimore. Edhe jemi tĂ« vetĂ«dijshĂ«m qĂ« prokuroria Ă«shtĂ« duke hetuar”, ka thĂ«nĂ« ai.

Ndërsa kryesuesi i Bordit të ZRRE-së, Arsim Janova, ka thënë se vendimi është marrë pasi pala ka plotësuar dokumentacionin e nevojshëm. Ai ka thënë se besojnë se veprimet e tyre janë në përputhje me ligjin.

Deputeti Avdyl Haxhiu ka shprehur dyshimet se si për dy javë janë plotësuar kriteret. Ai ka hedhur dyshime edhe në deklaratat e komisionit për lëshim të lejeve që ka lëshuar licenca që ka vleresuar se zona është rehabilituar. Sipas tij, gjendja në terren flet ndryshe.

Deputetja Besa Gaxherri nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se kush mund të bind atë se gjendja është e mirë atje kur, siç tha ajo, ka parë masakrimin në atë zonë.

“Gjendja nĂ« GrykĂ«n e Deçanit Ă«shtĂ« e papranueshme dhe ju i keni lĂ«shuar leje mjedisore pĂ«rkundĂ«r kĂ«saj”, ka thĂ«nĂ« Gaxherri. “Do te duhej qĂ« tĂ« shkoni atje ju ministĂ«r dhe tĂ« shihni gjendjen, e mos tĂ« lejoni qĂ« tĂ« nĂ«nshkruante sekretari kĂ«tĂ« leje. Leje mjedisore me ju dhĂ«nĂ«, e me pa atĂ« mjedis, Ă«shtĂ« e papranueshme dhe pĂ«r kĂ«tĂ« duhet tĂ« jap pĂ«rgjegjĂ«si”, ka thĂ«nĂ« ajo.

Edhe deputeti Artan Abrashi nga Vetëvendosje ka pyetur se mbi çfarë baze e ka fituar kompania Kelkos të drejtën e shfrytëzimit të ujit, që është pasuri shtetërore. Sipas tij, Ligji për ujëra parasheh që kjo të bëhet me koncesion.

Deputeti Bajrush Xhemajli ka thënë se në atë pjesë ku është thënë leja ka rrëshqitur bjeshka dhe përkundër kësaj është dhënë leja.

Marrë nga Koha.net

INDEP held the Virtual Roundtable “Green Deal for the Balkans and the National Energy and Climate Plan”

The Institute for Development Policy (INDEP), held today, on November 18, 2020, the roundtable “Green Deal for the Balkans and the National Energy and Climate Plan”, moderated by Dardan Abazi, Senior Researcher and Program Director at INDEP and with panellists Luan Morina, Head of the Department of Energy at MEE, and Fisnik Osmani, Advisor to the Prime Minister of Kosovo. Due to the COVID-19 pandemic, the roundtable was closed for the audience and was broadcasted virtually on the INDEP Facebook page.

Mr. Osmani said that the National Energy and Climate Plan will follow the Green Deal and that Kosovo is committed to going further in the implementation of this deal. Whereas considering that Kosovo is drafting the National Plan for Energy and Climate, after the completion of this plan, Kosovo will be clear where it will move, he concluded. Regarding the issue of the “Kosova e Re” Power Plant, Mr. Osmani confirmed that the Government of Kosovo is handling this process through legal mechanisms and that Contour Global has withdrawn from this project. Finally, Mr. Osmani expressed his readiness to be an active part of energy developments on behalf of the Government and invited all parties to become part of energy decision-making processes.

On the other hand, Mr. Morina said that Kosovo is in its second ten years of energy and the momentum in which Kosovo is situated offers opportunities for redirecting Kosovo which path to choose. Now, the focus should be on achieving targets for solar and hydric energy. Regarding the signing of the Sofia Summit, he said that Kosovo is also working on the Energy Strategy in parallel with the National Energy and Climate Plan. Both of these documents are likely to include new targets, but that is yet to be decided based on the results of the upcoming studies. For 2050, the goal will be the decarbonization. Whereas, the New Energy Strategy, according to Mr. Morina, will be sent to the Government in the second quarter of 2021, while in public consultation will be sent sometime in March-April 2021.