Green Business Expo on 1-2 December

We are pleased to inform you that Green Business Expo (formerly known as Green Festival), will kick-off again on December 1-2, 2020 at businessexpo.greenkosovo.com . This year, due to the COVID-19 situation, it has been decided that the Green Business Expo will be held virtually (available in Albanian and English) and will come with an… Continue reading Green Business Expo on 1-2 December

Festivali i gjelbër më 1-2 dhjetor

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Green Business Expo, (i njohur më parë si Festivali i Gjelbër) do të ri-fillojë përsëri në muajin Dhjetor 1-2, 2020 në businessexpo.greenkosovo.com . Për arsye të situatës me COVID-19, Green Business Expo do të jetë virtual (i disponueshëm në gjuhën shqipe dhe angleze) dhe do të vijë me një… Continue reading Festivali i gjelbër më 1-2 dhjetor

Gjendja mjedisore në komunën e Prizrenit

Siguria në trafik

Ecological tax that never contributed to the environment

The European Commission report states that this year, too, the Kosovo authorities have failed to adopt and implement measures to improve air quality, concluding that this failure poses a major threat to the health of the population. Although Kosovo is in dire need of environmental investment as it today faces uncontrolled pollution from obsolete power… Continue reading Ecological tax that never contributed to the environment

Ekološki porez koji nikada nije doprineo životnoj sredini

Evropska Komisija navodi da ni ove godine kosovske vlasti nisu uspele da usvoje i primene mere za poboljšanje kvaliteta vazduha, zaključujući da ovaj neuspeh predstavlja glavnu pretnju zdravlju stanovništva. Iako je Kosovu prijeko potrebna investicija u životnu sredinu, jer se danas suočava sa nekontrolisanim zagađenjem zastarjelih elektrana i toksičnim emisijama iz više izvora, razne vlade… Continue reading Ekološki porez koji nikada nije doprineo životnoj sredini

Taksa ekologjike që kurrë nuk kontribuoi për mjedisin

Raporti i Komisionit Europian deklaron se edhe këtë vit autoritetet e Kosovës kanë dështuar të miratojnë dhe zbatojnë masa për të përmirësuar cilësinë e ajrit duke ardhur në përfundimin që ky dështim përbën një kërcënim të madh për shëndetin e popullatës. Edhe pse Kosova ka nevojë të madhe për investime ekologjike meqenëse sot ballafaqohet me… Continue reading Taksa ekologjike që kurrë nuk kontribuoi për mjedisin

Kosova në Rrjetin Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit

Pas një angazhimi të vazhdueshëm të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të programit të bashkëpunimit me Agjencinë e Mjedisit të Evropës, dhe me mbështetje të projekteve nga donatorët, Kosova ka arritur të bëhet pjesë e Rrjetit Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit. Në kuadër të këtij rrjeti, krahas të dhënave… Continue reading Kosova në Rrjetin Evropian të Indeksit të Cilësisë së Ajrit

Deputetët ngrenë dyshime se si u lëshuan lejet mjedisore për Kelkos

Komisioni Hetimor Parlamentar mbi procesin e licencimit, operimit, mbikëqyrjes dhe aplikimit për lejet e hidrocentraleve në Republikën e Kosovës po bën intervistimin e dëshmitarëve, lidhur me lejet e lëshuara për operimin e dy hidrocentraleve nga kompania “Kelkos Energy”: Blerim Kuçi, ministër i Ekonomisë dhe Ambientit, Fatos Qerimi, sekretar i përgjithshëm; Arsim Janova, kryesues i Bordit… Continue reading Deputetët ngrenë dyshime se si u lëshuan lejet mjedisore për Kelkos

INDEP held the Virtual Roundtable “Green Deal for the Balkans and the National Energy and Climate Plan”

The Institute for Development Policy (INDEP), held today, on November 18, 2020, the roundtable “Green Deal for the Balkans and the National Energy and Climate Plan”, moderated by Dardan Abazi, Senior Researcher and Program Director at INDEP and with panellists Luan Morina, Head of the Department of Energy at MEE, and Fisnik Osmani, Advisor to… Continue reading INDEP held the Virtual Roundtable “Green Deal for the Balkans and the National Energy and Climate Plan”