Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Na osnovu gore navedenog, INDEP je realizovao projekat „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivih
izvora na Kosovu“, podržan od nemačke vlade preko Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekta za energetsku efikasnost na Kosovu. U okviru ovog projekta, INDEP
je objavio 5 nezavisnih istraživanja koja se odnose na EE i OIE, a to su:
1) Trenutno stanje i primeri dobre prakse za implementaciju obaveznih šema energetske
efikasnosti i alternativnih mera,
2) Kosovski fond za energetsku efikasnost – najbolje prakse i alati za ulogu transformacije,
3) Smanjenje PDV-a na investiranje u foto-naponsku solarnu energiju i decentralizovanu
proizvodnju,
4) Akteri i razvoj politike za efikasno sprovođenje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana
Kosova,
5) Koristi i beneficije za energetsku efikasnost iz stambenog sektora
6) Nacionalni energetski i klimatski plan – Pregled mogućnosti i izazova (dostupno samo na
engleskom).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email