Actors and Policy Mapping for Effective Implementation of Kosovo’s NECP

Currently, more than 91.43% of electrical energy produced in Kosovo comes from the burning of fossil fuels, i.e., respectively coal, with a low caloric value of 7200 kJ/kg in existing power plants Kosovo A and Kosovo B. However, as the Energy Regulatory
Office states, Kosovo has had an installed hydropower capacity of 96 MW since the ’90s, and there are 20 more hydropower projects approved for the future. Jointly, these new and old hydropower plants will account for approximately 175 MW. Some examples of the latter include the “Ujmani hydropower plant which produces 35 MW, Lumbardhi 1 and 2 HPP (8 MW + 7MW), Deçani (9.5 MW), Belaja (7.5 MW), Brodi 1 and 2 (4.7 MW + 1MW), Albaniku 2 (4 MW), Restelica 1 and 2 (2.4 MW), Dikanci (3 MW), etc.”

While the energy strategy states that all hydro capacities will be utilized in 2020 to reach the Energy Community targets, hydro energy accounts for only three percent of the total electricity generation. Although the solar energy potential in Kosovo is relatively high because of its geographical location, there has not been significant project developed.

Akterët dhe hartimi i politikave për zbatimin efektiv të Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë të Kosovës

Aktualisht, më shumë se 91.43% e energjisë elektrike të prodhuar në Kosovë vjen nga djegia e lëndëve djegëse fosile, përkatësisht përkatësisht qymyrit, me një vlerë të ulët kalorike prej 7200 kJ / kg në termocentralet ekzistuese Kosova A dhe Kosova B.
Sidoqoftë, Zyra e Rregullatorit për Energji thekson se Kosova ka pasur një kapacitet të instaluar të hidrocentralit prej 96 MW që nga vitet ’90, dhe ka edhe 20 projekte të tjera hidroenergjitike të aprovuara për të ardhmen. Së bashku, këto hidrocentrale të reja dhe të vjetra do të zënë afërsisht 175 MW. Disa shembuj të kësaj të fundit përfshijnë “Hidrocentrali Ujmani i cili prodhon 35 MW, Lumbardhi 1 dhe2 HEC (8 MW + 7MW), Deçani (9.5 MW), Belaja (7.5 MW), Brodi 1 dhe 2 (4.7 MW + 1MW) , Albaniku 2 (4 MW), Restelica 1 dhe 2
(2.4 MW), Dikanci (3 MW), etj”.

Ndërsa strategjia e energjisë thotë se të gjitha kapacitetet hidrike do të përdoren deri në vitin 2020
për të arritur synimet e Komunitetit të Energjisë, edhe pse energjia hidrike përbën vetëm 3% të gjenerimit të përgjithshëm të energjisë elektrike.

Ndërsa potenciali i energjisë diellore në Kosovë është relativisht i lartë për shkak të vendndodhjes së tij gjeografike, ende nuk
ka është zhvilluar ndonjë projekt i rëndësishëm.

Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Na osnovu gore navedenog, INDEP je realizovao projekat „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivih
izvora na Kosovu“, podržan od nemačke vlade preko Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekta za energetsku efikasnost na Kosovu. U okviru ovog projekta, INDEP
je objavio 5 nezavisnih istraživanja koja se odnose na EE i OIE, a to su:
1) Trenutno stanje i primeri dobre prakse za implementaciju obaveznih šema energetske
efikasnosti i alternativnih mera,
2) Kosovski fond za energetsku efikasnost – najbolje prakse i alati za ulogu transformacije,
3) Smanjenje PDV-a na investiranje u foto-naponsku solarnu energiju i decentralizovanu
proizvodnju,
4) Akteri i razvoj politike za efikasno sprovođenje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana
Kosova,
5) Koristi i beneficije za energetsku efikasnost iz stambenog sektora
6) Nacionalni energetski i klimatski plan – Pregled mogućnosti i izazova (dostupno samo na
engleskom).

Konferencija za štampu na polju energetske efikasnosti Institut za razvojnu politiku

INDEP održava konferenciju za štampu na polju energetske efikasnosti.

INDEP, u okviru projekta „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivih izvora na Kosovu“, projekta koji je podržala nemačka vlada preko GIZ-a, Projekta energetske efikasnosti Kosova, održao je konferenciju za štampu na kojoj je predstavio najnovija saznanja o sektoru energetske efikasnosti.

Ova konferencija je otkrila postignute rezultate projekta, kao i 6 radova iz višemesečnog istraživačkog rada. Radovi predstavljeni tokom konferencije biće objavljeni danas tokom dana na veb lokaciji INDEP (www.indep.info) koja će biti dostupna svim zainteresovanim stranama.

Konferencë për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) mban konferencën për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë.

INDEP, në kuadër të projektit “Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme në Kosovë“, projekt ky i mbështetur nga Qeveria Gjermani përmes GIZ, Projekti i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, mbajti konferencën për media ku shpalosi të gjeturat e fundit mbi sektorin e efiçiencës së energjisë.

Kjo konferencë shpalosi rezultatet e arritura të projektit, si dhe 6 punimet e dala nga puna hulumtuese disa mujore. Punimet e prezantuara gjatë konferencës do të publikohen sot gjatë ditës në uebfaqen e INDEP-it (www.indep.info), të cilat do të jenë të qasshme për të gjithë palët e interesuara.

Konferencë për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) mban konferencën për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë.

INDEP, në kuadër të projektit “Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme në Kosovë“, projekt ky i mbështetur nga Qeveria Gjermani përmes GIZ, Projekti i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, mbajti konferencën për media ku shpalosi të gjeturat e fundit mbi sektorin e efiçiencës së energjisë.

Kjo konferencë shpalosi rezultatet e arritura të projektit, si dhe 6 punimet e dala nga puna hulumtuese disa mujore. Punimet e prezantuara gjatë konferencës do të publikohen sot gjatë ditës në uebfaqen e INDEP-it (www.indep.info), të cilat do të jenë të qasshme për të gjithë palët e interesuara.

Investo në masat e efiçiencës së energjisë, kurse xhepin tënd dhe mbroj mjedisin!