Actors and Policy Mapping for Effective Implementation of Kosovo’s NECP

Currently, more than 91.43% of electrical energy produced in Kosovo comes from the burning of fossil fuels, i.e., respectively coal, with a low caloric value of 7200 kJ/kg in existing power plants Kosovo A and Kosovo B. However, as the Energy RegulatoryOffice states, Kosovo has had an installed hydropower capacity of 96 MW since the… Continue reading Actors and Policy Mapping for Effective Implementation of Kosovo’s NECP

Akterët dhe hartimi i politikave për zbatimin efektiv të Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë të Kosovës

Aktualisht, më shumë se 91.43% e energjisë elektrike të prodhuar në Kosovë vjen nga djegia e lëndëve djegëse fosile, përkatësisht përkatësisht qymyrit, me një vlerë të ulët kalorike prej 7200 kJ / kg në termocentralet ekzistuese Kosova A dhe Kosova B.Sidoqoftë, Zyra e Rregullatorit për Energji thekson se Kosova ka pasur një kapacitet të instaluar… Continue reading Akterët dhe hartimi i politikave për zbatimin efektiv të Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë të Kosovës

Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Na osnovu gore navedenog, INDEP je realizovao projekat „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivihizvora na Kosovu“, podržan od nemačke vlade preko Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekta za energetsku efikasnost na Kosovu. U okviru ovog projekta, INDEPje objavio 5 nezavisnih istraživanja koja se odnose na EE i OIE, a to su:1) Trenutno stanje i… Continue reading Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Konferencija za štampu na polju energetske efikasnosti Institut za razvojnu politiku

INDEP održava konferenciju za štampu na polju energetske efikasnosti. INDEP, u okviru projekta „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivih izvora na Kosovu“, projekta koji je podržala nemačka vlada preko GIZ-a, Projekta energetske efikasnosti Kosova, održao je konferenciju za štampu na kojoj je predstavio najnovija saznanja o sektoru energetske efikasnosti. Ova konferencija je otkrila postignute rezultate projekta,… Continue reading Konferencija za štampu na polju energetske efikasnosti Institut za razvojnu politiku

Konferencë për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) mban konferencën për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë. INDEP, në kuadër të projektit “Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme në Kosovë“, projekt ky i mbështetur nga Qeveria Gjermani përmes GIZ, Projekti i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, mbajti konferencën për media ku shpalosi të gjeturat… Continue reading Konferencë për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë

Konferencë për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) mban konferencën për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë. INDEP, në kuadër të projektit “Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme në Kosovë“, projekt ky i mbështetur nga Qeveria Gjermani përmes GIZ, Projekti i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, mbajti konferencën për media ku shpalosi të gjeturat… Continue reading Konferencë për media mbi fushën e efiçiencës së energjisë