Untitled

Grafikon emisija zagađivača vazduha tokom 1990-2017, PEN
Ovi grafikoni su zabeleženi u takozvanim popisima emisija zagađujućih materija u vazduhu i čine zvanične podatke međunarodnih politika o prekograničnom zagađivanju vazduha.
Ovaj grafikon naglašava nivoe emisija sledećih najvažnijih zagađivača vazduha u Evropskoj uniji (EU): sumporni oksidi (SOk), azotni oksidi (NOk), amonijak (NH3), nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC) i fine čestice materije (PM2,5).
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email