Grafikon emisija zagađivača vazduha tokom 1990-2017, PEN
Ovi grafikoni su zabeleženi u takozvanim popisima emisija zagađujućih materija u vazduhu i čine zvanične podatke međunarodnih politika o prekograničnom zagađivanju vazduha.
Ovaj grafikon naglašava nivoe emisija sledećih najvažnijih zagađivača vazduha u Evropskoj uniji (EU): sumporni oksidi (SOk), azotni oksidi (NOk), amonijak (NH3), nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC) i fine čestice materije (PM2,5).

Graph about emissions of air pollutants throughout 1990-2017, PEN

These graphs are recorded in so-called emission inventories for air pollutants and form the official data for international policies on transboundary air pollution.

This graph highlights the emission levels of the following most important air pollutants in the European Union (EU): sulphur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), ammonia (NH3), non-methane volatile organic compounds (NMVOC) and fine particulate matter (PM2.5).

Read more here: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Air_pollution_statistics_-_emission_inventories

Community Development Fund – CDF / Embassy of Sweden in Pristina / HumanRightivism

Grafikoni për emetimet e ndotësve të ajrit përgjatë viteve 1990-2017, PEN

Këta regjistrohen në të ashtuquajturat inventarë të emisioneve për ndotësit e ajrit dhe formojnë të dhënat zyrtare për politikat ndërkombëtare për ndotjen ndërkufitare të ajrit.

Ky graf thekson nivelet e emetimit të ndotësve më të rëndësishëm të ajrit në Bashkimin Evropian (BE): oksidet e squfurit (SOx), oksidet e azotit (NOx), amoniakun (NH3), përbërjet organike të paqëndrueshme jo-metanike dhe grimcat e imëta të materies (PM2.5).