Ecological tax that never contributed to the environment

The European Commission report states that this year, too, the Kosovo authorities have failed to adopt and implement measures to improve air quality, concluding that this failure poses a major threat to the health of the population. Although Kosovo is in dire need of environmental investment as it today faces uncontrolled pollution from obsolete power… Continue reading Ecological tax that never contributed to the environment

Ekološki porez koji nikada nije doprineo životnoj sredini

Evropska Komisija navodi da ni ove godine kosovske vlasti nisu uspele da usvoje i primene mere za poboljšanje kvaliteta vazduha, zaključujući da ovaj neuspeh predstavlja glavnu pretnju zdravlju stanovništva. Iako je Kosovu prijeko potrebna investicija u životnu sredinu, jer se danas suočava sa nekontrolisanim zagađenjem zastarjelih elektrana i toksičnim emisijama iz više izvora, razne vlade… Continue reading Ekološki porez koji nikada nije doprineo životnoj sredini

Taksa ekologjike që kurrë nuk kontribuoi për mjedisin

Raporti i Komisionit Europian deklaron se edhe këtë vit autoritetet e Kosovës kanë dështuar të miratojnë dhe zbatojnë masa për të përmirësuar cilësinë e ajrit duke ardhur në përfundimin që ky dështim përbën një kërcënim të madh për shëndetin e popullatës. Edhe pse Kosova ka nevojë të madhe për investime ekologjike meqenëse sot ballafaqohet me… Continue reading Taksa ekologjike që kurrë nuk kontribuoi për mjedisin