EC započinje seriju akcija čišćenja u Prizrenu

Osoblje EC Ma Ndrishe danas je sprovelo akciju čišćenja u gradu Prizrenu, odnosno na „Trgu lige“ i duž puta „Marash“. Svrha ove inicijative bila je očistiti ove javne prostore od ruševina, kao i preneti poruku o potrebi zaštite životne sredine od strane svakog pojedinca. EK u ovom delu grada sakupila je količinu otpada, dok je… Continue reading EC započinje seriju akcija čišćenja u Prizrenu

EC starts the series of cleaning actions in Prizren

NGO EC Ma Ndryshe today carried out a cleaning action in the city of Prizren, respectively at the “League Square” and along the road “Marash”. The purpose of this initiative has been to clean these public spaces from debris, as well as to convey the message of the need for environmental protection by each individual.… Continue reading EC starts the series of cleaning actions in Prizren

EC fillon serinë e aksioneve të pastrimit në Prizren

Ojq EC Ma Ndryshe sot ka realizuar një aksion pastrimi në qytetin e Prizrenit, përkatësisht te “Sheshi i Lidhjes” dhe përgjatë rrugës së “Marashit”. Qëllimi i kësaj iniciative ka qenë pastrimi i këtyre hapësirave publike nga mbeturinat, si dhe përçimi i porosisë për nevojën e mbrojtjes së mjedisit nga secili individ. EC në këtë pjesë… Continue reading EC fillon serinë e aksioneve të pastrimit në Prizren