Danas počinje kampanja LETSTALKABOUTAIR!

Zima dolazi na Kosovo, a isto tako i zagađenje vazduha. Jutros je smog visio nad Prištinom, kao podsetnik da je zagađenje vazduha dostiglo nezdrav nivo. Zagađenje vazduha pogađa sve. Šteti zdravlju ljudi i uzrokuje ogromne troškove za društvo. Međutim, možemo zajedno nešto učiniti.

Zbog toga je Ambasada Švedske pokrenula kampanju na društvenim mrežama #LetsTalkAboutAir. #LetsTalkABoutAir ima za cilj podizanje svesti o zagađenju vazduha – kako to utiče na naše zdravlje i društvo. Takođe nam je cilj da pokažemo putove napred, ističući rešenja i podstičemo građane da podignu svoj glas i poguraju na političku akciju.

letstalkaboutair #health #democracy #environment

Sot fillon fushata #LETSTALKABOUTAIR!

Dimri po vjen në Kosovë, po ashtu me të edhe ndotja e ajrit. Këtë mëngjes smogu ishte varur mbi Prishtinë, si një përkujtim se ndotja e ajrit ka arritur nivele jo të shëndetshme. Ndotja e ajrit prek të gjithë. Dëmton shëndetin e njerëzve dhe shkakton kosto masive për shoqërinë.

Sidoqoftë, ne, së bashku mund të bëjmë diçka për këtë. Kjo është arsyeja pse Ambasada e Suedisë ka iniciuar fushatën e mediave sociale #LetsTalkAboutAir. Ai synon të rrisë ndërgjegjësimin në lidhje me ndotjen e ajrit – si ndikon në shëndetin tonë dhe shoqërinë. Ne gjithashtu synojmë të tregojmë mënyra përpara, duke nënvizuar zgjidhjet dhe të inkurajojmë qytetarët të ngrenë zërin e tyre dhe të shtyjnë për veprim politik.

letstalkaboutair #health #democracy #environment

Kick off the campaign Let’sTalkAboutAir!

The winter is coming to Kosovo, and so does the air pollution. This morning the smog was hanging over Prishtina, as a reminder that the air pollution has reached unhealthy levels. Air pollution affects everyone. It damages peoples’ health and causes massive costs for society. However, we can do something about it, together.

That is why the Embassy of Sweden has initiated the social media campaign #LetsTalkAboutAir. The campaign aims to raise awareness about air pollution – how it affects our health and society. We also aim to show ways forward, by highlighting solutions and encourage citizens to raise their voices and push for political action.

letstalkaboutair #health #democracy #environment

Matjet e cilësisë së ajrit

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Hanit të Elezit dhe Drenasit.
Këto matje do vazhdojnë të bëhen cdo javë !

Si t’i lexoni të dhënat?
AirBeam:
0-12 = I mirë
13-35 = I favorshëm
36-55 = I dobët
56-150 = Shumë i dobët

Dylos:
0-75 = I shkëlqyeshëm
75- 150 = Shumë i mirë
150-300 = I mirë
300-1050 = I favorshëm
1050-3000 = I dobët
3000+ = Shumë i dobët

Community Development Fund – CDF / Embassy of Sweden in Pristina / HumanRightivism

Air quality measurements


As part of “Youth Care for Kosovo” project, our activists made air quality measurements this week in the municipality of Prishtina, Fushë Kosovë, Obiliq, Hani i Elezit and Drenas.
These measurements will continue to be made weekly.

How to read the data?
AirBeam:
0-12 = Good
13-35 = Fair
36-55 = Poor
56-150 = Very Poor

Dylos:
0-75 = Excellent
75- 150 = Very Good
150-300 = Good
300-1050 = Fair
1050-3000 = Poor
3000+ = Very Poor

Community Development Fund – CDF / Embassy of Sweden in Pristina / HumanRightivism