Informativna sesija za novi poziv za podnošenje predloga, Fond za Razvoj Zajednice (CDF)

Informativna sesija preko interneta za novi poziv za podnošenje predloga Fonda za Razvoj Zajednice (CDF)

Organizovaće se Internet informativna sesija za promociju novog poziva za podnošenje predloga projekata kroz projekat HumanRightivism. Internet streaming će se održati 9. novembra u 13: 00h, putem Facebook platforme:

Učesnici će dobiti priliku da saznaju više o zahtevima za pozive i čuju nekoliko saveta za uspešnu prijavu.
Ko treba prisustvovati? Sve NVO, OCD i zainteresovane strane.

Moći ćete da se povežete sa veb streamingom putem: https://vvv.facebook.com/HumanRightivism

Fond za razvoj zajednice – CDF

Ambasada Švedske u Prištini

Humanrightivizam

Online Information Session for the new call for proposals of the Community Development Fund (CDF)

An Online Information Session will be organized to promote the new call for proposals through HumanRightivism Project. Online streaming will take place on 09 November at 13:00hrs, through the Facebook platform:

Participants will get the opportunity to learn more about the call requirements and hear some tips for a successful application.
Who should attend? All NGOs, CSOs and interested parties.

You will be able to connect to the web streaming via: https://www.facebook.com/HumanRightivism

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

Humanrightivism

Sesion informativ për thirrjen e re për Grante nga Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF)

Sesion Informativ Online do të organizohet për të promovuar thirrjen e re për Grante përmes Projektit HumanRightivism. Sesion informativ internet do të bëhet në 09 Nëntor në ora 13:00, përmes platformës Facebook.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë më shumë rreth kërkesave të thirrjeve për grante dhe që të dëgjojnë dhe marrin disa këshilla dhe për një aplikim të suksesshëm.
Kush duhet të marrë pjesë? Të gjitha OJQ-të dhe OSHC-të dhe palët e interesuara.

Ju do të jeni në gjendje të lidheni me transmetimin në internet përmes: https://www.facebook.com/HumanRightivism