On-line Air Quality Conference for Stakeholders in Kosovo

On November 11, 2020, National Institute of Public Health and Millennium Foundation Kosovo organize an on-line Air Quality Conference for stakeholders in Kosovo, within the scope of the project “Supply of project management, air quality information management, behavior change and communication services”, financed by Millennium Challenge Corporation and implemented by NIRAS Consortium. The Conference will announce the  launching of a nation-wide air quality awareness campaign. The aim of the Conference is to present the MFK/MCC project and Government of Kosovo activities related to air quality, discuss closer cooperation of all stakeholders in implementation of these activities, exchange ideas and propose specific actions. The Conference Agenda is attached to this email.

We kindly ask you to register in advance for the Conference:

https://zoom.us/meeting/register/tJckc-uqrTsiEtccFCImTIU9sVmKkQRGKemP

After registering, you will receive a confirmation email containing information on how to join the Conference. Further information on technical aspects of the Conference are presented in the attached “Zoom Connection Guidelines”.

Konferencë Virtuale e Vendimmarrësve për Cilësinë e Ajrit në Kosovë

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe Millennium Foundation Kosovo me datë  11 nëntor 2020, organizojnë Konferencën Virtuale të Vendimmarrësve për Cilësinë e Ajrit në Kosovë.

Kjo konferencë organizohet në kuadër të fushëveprimit të projektit “Supply of project management, air quality information management, behavior change and communication services”, financuar nga Millennium Challenge Corporation dhe implementuar nga NIRAS Consortium. Në Konferencë do të bëhet njoftimi i fillimit të fushatës ndërgjegjësuese për cilësinë e ajrit në mbarë vendin.  Qëllimi i Konferencës është prezentimi i aktiviteteve të projektit MFK/MCC dhe Qeverisë së Kosovës lidhur me cilësinë e ajrit, diskutime për bashkëpunime më të ngushta të të gjithë vendimmarrësve në implementimin e këtyre aktiviteteve, shkëmbimi i ideve dhe propozimi i veprimeve specifike. Agjenda e Konferencës është e bashkëngjitur në këtë email.

Ju lutemi që të regjistroheni paraprakisht për pjesëmarrje në Konferencë:

https://zoom.us/meeting/register/tJckc-uqrTsiEtccFCImTIU9sVmKkQRGKemP

Pas regjistrimit, do të merrni një email konfirmimi që përmban informacione se si të kyçeni në Konferencë. Informacione të mëtejshme mbi aspektet teknike të Konferencës janë paraqitur në dokumentin e bashkëngjitur “Zoom Connection Guidelines” (Udhëzimet për lidhje në Zoom).