Menaxhimi i Cikit të Projektit

Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Sot me 2 nëntor, 2020, Ojq PACT përfundoi trajnimin me temën: Menaxhimi i Ciklit të Projektit. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në kuadër të trajnimit u shtjelluan tematika specifike në kuadër të ciklit të projektit si dhe mjete relevante në zhvillimin e projekteve sic është Korniza Logjike e Veprimit.

Siç është planifikuar, bazuar në kapacitetet dhe nevojat e identifikuara të shoqërisë civile, ndërtimi i vazhdueshëm i kapaciteteve do të mundësojë ndjekjen e trajnimeve në temat lidhur me Menaxhimin e Ciklit të Projektit planifikimi përmes kornizës logjike, shkrimi i propozimit të projektit dhe raportimi, aktivitete të cilat do të zhvillohen në kuadër të zbatimit të projektit SideStep të zhvilluar nga organizata PACT (Partners in Action).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email