Skip to content
Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Sot me 2 nëntor, 2020, Ojq PACT përfundoi trajnimin me temën: Menaxhimi i Ciklit të Projektit. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në kuadër të trajnimit u shtjelluan tematika specifike në kuadër të ciklit të projektit si dhe mjete relevante në zhvillimin e projekteve sic është Korniza Logjike e Veprimit.

Siç është planifikuar, bazuar në kapacitetet dhe nevojat e identifikuara të shoqërisë civile, ndërtimi i vazhdueshëm i kapaciteteve do të mundësojë ndjekjen e trajnimeve në temat lidhur me Menaxhimin e Ciklit të Projektit planifikimi përmes kornizës logjike, shkrimi i propozimit të projektit dhe raportimi, aktivitete të cilat do të zhvillohen në kuadër të zbatimit të projektit SideStep të zhvilluar nga organizata PACT (Partners in Action).

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *