NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom

Menaxhimi i Cikit të Projektit

Danas, 2. novembra 2020. godine, NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija. Obuka je pokrivala specifične teme u okviru projektnog ciklusa, kao i relevantne alate u razvoju projekata, poput logičkog okvira akcije.

Na osnovu identifikovanih kapaciteta i potreba civilnog društva, kontinuirana izgradnja kapaciteta će pratite kroz treninge i onlajn podučavanje Projektni ciklus i sistem upravljanja projektima sa inkorporiranje LFA kroz logički okvir ma trik, pisanje celokupnog predloga projekata i izveštavanje , tokom SideStep projekta.

NGO PACT organized training on the topic: Project Cycle Management

Menaxhimi i Cikit të Projektit

Today, on November 2, 2020, NGO PACT completed the training on the topic: Project Cycle Management. Participants in the training were representatives of non-governmental organizations. The training covered specific topics within the project cycle as well as relevant tools in project development such as the Logical Framework of Action.

As planned, based on the identified capacities and needs among the civil society, the continuous capacity building will follow through trainings and online coaching on Project cycle & project management system with the incorporation of LFA through logical framework, Full project proposal writing, and reporting during the implementation of the SideStep project.

Aktivitet: Trajnim me OJQ-të për Menaxhimin e Ciklit të Projektit

Menaxhimi i Cikit të Projektit

Sot me 2 nëntor, 2020, Ojq PACT përfundoi trajnimin me temën: Menaxhimi i Ciklit të Projektit. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në kuadër të trajnimit u shtjelluan tematika specifike në kuadër të ciklit të projektit si dhe mjete relevante në zhvillimin e projekteve sic është Korniza Logjike e Veprimit.

Siç është planifikuar, bazuar në kapacitetet dhe nevojat e identifikuara të shoqërisë civile, ndërtimi i vazhdueshëm i kapaciteteve do të mundësojë ndjekjen e trajnimeve në temat lidhur me Menaxhimin e Ciklit të Projektit planifikimi përmes kornizës logjike, shkrimi i propozimit të projektit dhe raportimi, aktivitete të cilat do të zhvillohen në kuadër të zbatimit të projektit SideStep të zhvilluar nga organizata PACT (Partners in Action).

Funding Opportunity

Funding opportunity Title: HUMAN RIGHTIVISM PROJECT

Annoumcement Type: ANNUAL PROGRAM STATEMENT (APS)

Funding Opportunity Number: APS/001

Issuance Date: 02 Nov 2020

Deadline for Questions: 15 Nov 2020

Deadline for Submission: 30 Nov 2020

Submit Concept Papers to: 30 Nov 2020