Kelkos ponovo u komisiji!

Ovog puta, poslanica Mimoza Kusari zatražila je razjašnjenja od RUE (čak i ministar nije došao) šta rade na povećanju praćenja Kelkosa, znajući njihovu istoriju. Takođe je pokrenula pitanje legalizacije trase cevovoda kao nelegalnu, ali i opasnu, jer je Kelkos postavio svoje energetske kablove na vodovodne cevi Dečana. Kada dođe do kvara i pucanja vodovodnih cevi, vodoprivrednici moraju da stave ruke u potok Kelkosa da nas fiksiraju u vodi. Dakle, čini se da ni hidrodrin, ni KEDS, ni opština ni ministarstvo koje je odgovorno ne ugrožavaju živote radnika i svih nas. Nakon što su u petak saznali za ovaj slučaj, Pishtaret su izveli dokaze policiji i tužiocu.

Kelkos back in commission!

This time, MP Mimoza Kusari asked for clarifications from ERO (even the Minister but did not come) what they are doing to increase the monitoring of Kelkos, knowing their history.
She also raised the issue of legalizing the pipeline route as illegal but also dangerous as Kelkos has placed their power cables on the water pipes of Deçan.
When there is a breakdown and the water pipes burst, the water workers have to put their hands in the stream of kelkos to fix us in the water. So neither the Hydrodrini, nor KEDS, nor the municipality nor the ministry that is responsible, seems to be endangering the lives of the workers and all of us. After learning about this case on Friday, Pishtaret have presented the evidence to the police and the prosecutor.

Kelkos prapë në komision!

Kësaj radhe, deputetja Mimoza Kusari kërkoj sqarime nga ZRrE (edhe Ministri por nuk erdhi) se çka jane duke bërë pĕr të ngritur monitorimin e Kelkosit, duke e ditur historinë e tyre.
Ajo gjithashtu ngriti çështjen e legalizimit të trasesë së gypave si të kundërligjshme por edhe të rrezikshme pasi Kelkosi ka vendosur kabllot e rrymës mbi gypat e ujësjellësit të Deçanit.
Kur ka prishje dhe pëlcasin gypat e ujit, punëtorët e ujësjellsit duhet me i shti duart nëpër rrymë të Kelkosit. Pra as hidrodrinit, as KEDSit, as komunës e as Ministrisë që është pergjegjese nuk ju duket gje rrezikimi i jetes se punetoreve dhe gjithe ne. Pasi mesuam per kete rast te premten, Pishtaret kane paraqitur evidencen ne polici dhe prokurori.