Lecture on environmental issues


Today Ngo PEN were at the “Iliria” primary school in Prishtina for our 13th lecture on environmental issues within the “Youth Care for Kosovo” project.

Thank You to the young students for participating and discussion on renewable energy, green clubs, air, water, and Earth!

Ligjërata e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore

Sot Ojq PEN ishin në SHFMU “Iliria” në Komunën e Prishtinës për ligjëratën e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore, në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo”.

Faleminderit të rinjëve dhe të rejave për pjesëmarrje dhe bashkëbisedim mbi energjinë e ripërtëritshme, klubet e gjelbërta, ajrin, ujin, e Tokën.

Ftesë për trajnimin e femrave për punë në ekonominë e gjelbërt përmes “Green jobs”

Ky pytësor është pjesë e projektit “Mundësi të punësimit të femrave të komuniteteve në sektorin e ekonomisë së gjelbërt” i financuar nga Zyra e Kryeministrit/Zyra për Çështje të Komuniteteve dhe Implementuar nga “Eco-Z” për të promovuar punësimin e femrave në biznese mjedis dashëse.
Qëllimi kryesor i projektit është krijimi i mundësive lehtësuese për punësimin e femrave në bizneset egzistuese të cilat janë të fokusuara në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve që kategorizohen si biznese të gjelbërta, përmes vendeve të punës të ashtuquajtura “Green Jobs”.

Modulet e trajnimit përfshijnë:

-Të njihemi me konceptin ekonomi e gjelbërt dhe “green jobs”;
-Metodat efektive të aplikimit për punë;
-Përgatitja profesionale për punë;
-Hartimi i një plani të veprimit;
-Alternativat në ekonominë e gjelbërt vendore;
-Mundësitë aplikuese në bizneset e gjelbërta ndërkombëtare;

*Këto të dhëna do të ruhen vetëm për përdorim të brendshëm.
**Vërejtje: Trajnimet do të organizohen sipas vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe rekomandimeve të IKSHP kundër përhapjes së COVID-19
Për informata shtesë na kontaktoni : yecozone@gmail.com
Mundë të aplikoni deri me 11.11.2020
Përparësi kan të rejat e vendeve rurale të moshës 18-25 vjet.