Lecture on environmental issues

Today Ngo PEN were at the “Iliria” primary school in Prishtina for our 13th lecture on environmental issues within the “Youth Care for Kosovo” project. Thank You to the young students for participating and discussion on renewable energy, green clubs, air, water, and Earth!

Ligjërata e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore

Sot Ojq PEN ishin në SHFMU “Iliria” në Komunën e Prishtinës për ligjëratën e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore, në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo”. Faleminderit të rinjëve dhe të rejave për pjesëmarrje dhe bashkëbisedim mbi energjinë e ripërtëritshme, klubet e gjelbërta, ajrin, ujin, e Tokën.

National Platform for Environmental Protection and Sustainable Development in Kosovo

On 26th of September 2020, following with an online session on 8th of October, PACT organized a National Forum with CSO’s active on environmental issues and sustainable development. 11 CSO representatives participated in the National Forum. During the event participants took part in discussions by identifying and analyzing environmental factors that are affecting Kosovo citizens.

Ftesë për trajnimin e femrave për punë në ekonominë e gjelbërt përmes “Green jobs”

Ky pytësor është pjesë e projektit “Mundësi të punësimit të femrave të komuniteteve në sektorin e ekonomisë së gjelbërt” i financuar nga Zyra e Kryeministrit/Zyra për Çështje të Komuniteteve dhe Implementuar nga “Eco-Z” për të promovuar punësimin e femrave në biznese mjedis dashëse.Qëllimi kryesor i projektit është krijimi i mundësive lehtësuese për punësimin e femrave… Continue reading Ftesë për trajnimin e femrave për punë në ekonominë e gjelbërt përmes “Green jobs”