Qeverisja Lokale në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Rezolutën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe ka themeluar Këshillin për Zhvillim të Qëndrueshëm. Në këtë mënyrë angazhimi për të zhvilluar treguesit e tyre kombëtarë për të ndihmuar në monitorimin e progresit të bërë në qëllimet dhe synimet. Një nga shembujt më të mirë të mekanizmit të tillë është Sistemi i Menaxhimit të Performancës Komunale të Ministrisë së Pushtetit Lokal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email