Qeverisja Lokale në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Rezolutën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe ka themeluar Këshillin për Zhvillim të Qëndrueshëm. Në këtë mënyrë angazhimi për të zhvilluar treguesit e tyre kombëtarë për të ndihmuar në monitorimin e progresit të bërë në qëllimet dhe synimet. Një nga shembujt më të mirë të mekanizmit të tillë është Sistemi i Menaxhimit të Performancës Komunale të Ministrisë së Pushtetit Lokal.

Local Government Kosovo and Sustainable Development Goals

The Assembly of Kosovo has adopted the Resolution for Sustainable Development and established the Council for Sustainable Development. This way committing to develop their own national indicators to assist in moni-toring progress made on the goals and targets. One of the grate examples of such mechanism is Municipal Performance Management System of the Ministry of Local Government.