Biodiverzitet ugrožen u petini svetskih zemalja

Prirodni resursi poput hrane, vode za piće i vazduha i zaštite od poplava već su znatno oštećeni ljudskom aktivnošću.

Do petine svetskih zemalja preti kolaps ekosistema zbog uništavanja divljih životinja i staništa divljih životinja, prema analizi švajcarskih stručnjaka.

Prirodni resursi poput hrane, vode za piće i vazduha i zaštite od poplava već su ozbiljno oštećeni ljudskom aktivnošću, a više od polovine svetskog BDP-a zavisi od funkcionalne biološke raznolikosti, navodi se u izveštaju švajcarske osiguravajuće kompanije Sviss Re.

Na vrhu liste zemalja kojima preti kolaps ekosistema su Australija, Izrael i Južna Afrika, a na vrhu Indija, Španija i Belgija. Zemlje koje već imaju slabe ekosisteme i velike poljoprivredne sektore, poput Pakistana i Indije, takođe su na listi ugroženih.

Brazil i Indonezija, na primer, imaju područja sa netaknutim ekosistemima, ali njihove ekonomije u velikoj meri zavise od onoga što pokazuje važnost očuvanja takvih staništa.

„Ako se uništavanje ekosistema nastavi, biće velikih nestašica“, rekao je Oliver Schelske, vodeći autor studije.

Vodeći naučnici upozorili su još prošle godine da je čovečanstvo u opasnosti zbog ubrzanog uništavanja prirodnog sveta i više od 60 svetskih lidera zareklo se da će zaustaviti uništavanje.

Studija je ispitivala zalihe pijaće vode i čistog vazduha, hranu, oprašivanje, seču drveća, plodnost tla, kontrolu erozije i zaštitu priobalja, kao i gustinu naseljenosti. / Bbgreenkosova

Biodiversity threatened in one-fifth of the world’s countries


Natural resources such as food, drinking water and air and flood protection have already been significantly damaged by human actions.

Up to one-fifth of the world’s countries are threatened with ecosystem collapse due to the destruction of wildlife and wildlife habitats, according to an analysis by Swiss experts.

Natural resources such as food, drinking water and air and flood protection have already been severely damaged by human activity, and more than half of the world’s GDP depends on functional biodiversity, according to a report by Swiss insurance company Swiss Re.

At the top of the list of countries threatened by ecosystem collapse are Australia, Israel and South Africa, and at the top are India, Spain and Belgium. Countries that already have weak ecosystems and large agricultural sectors, such as Pakistan and India, are also on the endangered list.

Brazil and Indonesia, for example, have areas with intact ecosystems, but their economies depend heavily on what shows the importance of preserving such habitats.

“If ecosystem destruction continues, there will be major shortages,” said Oliver Schelske, lead author of the study.

Leading scientists warned as early as last year that humanity was in danger due to the accelerated destruction of the natural world and more than 60 world leaders vowed to stop the destruction.

The study examined drinking water and clean air supplies, food, pollination, tree felling, soil fertility, erosion control and coastal protection, as well as population density./bbgreenkosova

Biodiversiteti i kërcënuar në një të pestën e vendeve të botës

Burimet natyrore të tilla si ushqimi, uji i pijshëm dhe ajri dhe mbrojtja nga përmbytja tashmë janë dëmtuar ndjeshëm nga aktiviteti njerëzor

Deri një e pesta e vendeve të botës janë të kërcënuara nga shembja e ekosistemeve për shkak të shkatërrimit të jetës së egër dhe habitateve të botës së egër, sipas një analize nga ekspertët zviceranë.

Burimet natyrore të tilla si ushqimi, uji i pijshëm dhe ajri dhe mbrojtja nga përmbytja tashmë janë dëmtuar ndjeshëm nga aktiviteti njerëzor dhe më shumë se gjysma e PBB-së në botë varet nga biodiversiteti funksional, thuhet në një raporti ga kompania zvicerane e sigurimeve Swiss Re.

Në krye të listës së vendeve të kërcënuara nga shembja e ekosistemit janë Australia, Izraeli dhe Afrika e Jugut dhe në krye janë edhe India, Spanja dhe Belgjika. Vendet që tashmë kanë ekosisteme të dobëta dhe sektorë të mëdhenj bujqësorë, të tilla si Pakistani dhe India, janë gjithashtu në listën e rrezikuar.

Brazili dhe Indonezia, për shembull, kanë zona me ekosisteme të paprekura, por ekonomitë e tyre varen shumë nga ajo që tregon rëndësinë e ruajtjes së habitateve të tilla.

“Nëse shkatërrimi i ekosistemit vazhdon, do të ketë mungesa të mëdha”, tha Oliver Schelske, autori kryesor i studimit.

Shkencëtarët kryesorë paralajmëruan që në vitin e kaluar se njerëzimi ishte në rrezik për shkak të prishjes së përshpejtuar të botës natyrore dhe më shumë se 60 udhëheqës botërorë u zotuan të ndalonin shkatërrimin.

Studimi shqyrtoi furnizimet e ujit të pijshëm dhe ajrit të pastër, ushqimit, pllenimit, prerjes së pemëve, pjellorisë së tokës, kontrollit të erozionit dhe mbrojtjes së bregdetit, si dhe dendësinë e popullsisë./bbgreenkosova