Biodiverzitet ugrožen u petini svetskih zemalja

Prirodni resursi poput hrane, vode za piće i vazduha i zaštite od poplava već su znatno oštećeni ljudskom aktivnošću. Do petine svetskih zemalja preti kolaps ekosistema zbog uništavanja divljih životinja i staništa divljih životinja, prema analizi švajcarskih stručnjaka. Prirodni resursi poput hrane, vode za piće i vazduha i zaštite od poplava već su ozbiljno oštećeni… Continue reading Biodiverzitet ugrožen u petini svetskih zemalja

Biodiversity threatened in one-fifth of the world’s countries

Natural resources such as food, drinking water and air and flood protection have already been significantly damaged by human actions. Up to one-fifth of the world’s countries are threatened with ecosystem collapse due to the destruction of wildlife and wildlife habitats, according to an analysis by Swiss experts. Natural resources such as food, drinking water… Continue reading Biodiversity threatened in one-fifth of the world’s countries

Biodiversiteti i kërcënuar në një të pestën e vendeve të botës

Burimet natyrore të tilla si ushqimi, uji i pijshëm dhe ajri dhe mbrojtja nga përmbytja tashmë janë dëmtuar ndjeshëm nga aktiviteti njerëzor Deri një e pesta e vendeve të botës janë të kërcënuara nga shembja e ekosistemeve për shkak të shkatërrimit të jetës së egër dhe habitateve të botës së egër, sipas një analize nga… Continue reading Biodiversiteti i kërcënuar në një të pestën e vendeve të botës