Untitled

Anketë e Ekonomive Familjare për Praktikat e Gjenerimit dhe Reduktimit të Mbeturinave Ushqimore në Kosovë

PDF DOWNLOAD Download PDF format…

Online predavanje o upravljanju otpadom

KSDW u saradnji sa NVO EKOVIZIONI i osnovnom školom SHF&MU “Dr.Ibrahim Rugova ” Podujevë organizovao je online predavanje o upravljanju otpadom.Tokom predavanja učenici sedmog i osmog razreda imali su priliku da budu informisani o alternativnim praksama upravljanja otpadom i njihovoj potencijalnoj ulozi i doprinosu čistijoj životnoj sredinu.

Ligjeratë online për menaxhimin e mbeturinave

KSDW në bashkëpunim me OJQ EKOVIZIONI dhe shkollën filloreSHF&MU “Dr.Ibrahim Rugova ” Podujevë organizoi një ligjëratë online për menaxhimin e mbeturinave. Gjatë ligjeratës, studentët e klasave të shtata dhe të teta patën mundësinë të informohen mbi praktikat alternative të menaxhimit të mbeturinave dhe rolin ose kontributin e tyre të mundshëm për një mjedis më të… Continue reading Ligjeratë online për menaxhimin e mbeturinave

Online lecture on waste management

KSDW in cooperation with NGO EKOVIZIONI and primary schoolSHF&MU “Dr.Ibrahim Rugova ” Podujevë organized an online lecture on waste management. Throughout the lecture, seventh and eighth-grade students had the chance to be informed on alternative waste management practices and their potential role and contribution for a cleaner environment