Disco Soup Prishtina – Halloween Edition

Disco Soup është event festiv, gastronomik dhe solidariteti që sjell së bashku njerëz të ndryshëm në hapësirë publike për të edukuar dhe ndërgjegjësuar për çështje të lidhura me mbeturinat ushqimore. Parimet kryesore të Disco Soup përfshijnë: përdorimi i ushqimit të destinuar për mbeturina, zbatohet me vullnetarë, gatuhet shujta me ushqimin e mbledhur, hahet dhe vallëzohet së bashku.

Si event inaugurues në Kosovë, edicioni i parë organizohet për Halloween, me datën 31 Tetor, me temën “Scary, Ugly Food”, në partneritet me Termokiss. Qëllimi i këtij eventi është të gatuhet me pemë dhe perime sezonale që janë mbledhur nga vullnetarët në disa ferma në Lipjan, pemë dhe perime të cilat kanë përfunduar të pakorrura në arra dhe kopshte për shkak se janë pjesërisht të dëmtuara apo të ‘shëmtuara’ dhe nuk përputhen me standardet estetike tregtare. Ushqimi, muzika dhe aktivitetet tjera festive po ashtu do të kryhen nga vullnetarët.

Në përputhje me masat pandemike, Fondacioni Jeshil fton një numër të kufizuar të pjesëmarrësëve në eventin inagurues të Disco Soup, i cili organizohet në hapësirën Termokiss, dhe së bashku të veprojmë në ndërgjegjësimin shoqërore për mbeturinat ushqimore. Hyrja dhe shujta është GRATIS, donacioni në formë të pemëve dhe perimeve është i mirëseardhur. Organizatori ruan të drejten e refuzimit të hyrjes nëse numri i pjesëmarrësëve kalon kufizimin e lejuar me ligj. Regjistrimi i obliguar, klikoni në vegëz për të siguruar bileten tuaj! forms.gle/g4UYu8sTf5sXcYPh8

Ky event është zhvilluar në kuadër të nismës “Let’s Talk About Food Waste” i cili synon të iniciojë një dialog publik të udhëhequr nga komuniteti dhe palët e tjera të interesit në Kosovë mbi ndikimet socio-ekonomike, politike dhe mjedisore të Mbeturinave Ushqimore dhe pilotimin e zgjidhjeve inovative për këtë problem.

Nisma “Let’s Talk About Food Waste” zbatohet nga Fondacioni Jeshil në kuader të konzorciumit të projektit HumanRightivism i cili mbështetet nga Qeveria Suedeze dhe menaxhohet nga Community Development Fund. Po ashtu, kjo nismë mbështetet nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim.


Disco Soup is a festive, gastronomic and solidarity event that brings different people together in public space to educate and raise awareness on issues related to food waste. The main principles of Disco Soup include: use of food intended for waste, implement with volunteers, cook meals with collected food, eat and dance together.

As an inaugural event in Kosovo, the first edition is organised for Halloween, on October 31, with the theme “Scary, Ugly Food”, in partnership with Termokiss. The purpose of this event is to cook with seasonal fruits and vegetables that are collected by volunteers on some farms in Lipjan; fruits and vegetables which end up unharvested in fields and gardens because they are partially damaged or ‘ugly’ and do not conform to commercial aesthetic standards. Food, music and other festive activities will also be performed by volunteers.

In line with the pandemic measures, Fondacioni Jeshil invites a limited number of participants to the inaugural event of the Disco Soup, which is organised in Termokiss, to act together on raising awareness about food waste. Entry to the event and the meal are FREE, donation in the form of fruits and vegetables is welcome. The organiser reserves the right to refuse entry if the number of participants exceeds the limit allowed by law. Registration is mandatory, click on the link to secure your ticket! forms.gle/g4UYu8sTf5sXcYPh8

This event is held as part of “Let’s Talk About Food Waste” initiative which aims to initiate a community-led public dialogue in Kosovo on the socio-economic, political and environmental impacts of Food Waste and pilot innovative solutions to this problem.

“Let’s Talk About Food Waste” initiative is implemented by Fondacioni Jeshil within the consortium of the HumanRightivism project, supported by the Swedish Government and managed by the Community Development Fund. Also, this initiative is supported by the “Civil Society Program for Albania and Kosovo”, funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and managed by the Kosovo Civil Society Foundation in partnership with Partners Albania for Change and Development.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email