Let’s Cleanup Drin


On October 31 – this Saturday, starting at 11:00 we invite you to join us at the Istog river (which is a tributary of the Drin river), concretely at “Ura e Gurit” in Zallq of Istog Municipality, to clean it from a lot of plastic waste – and what not, that have been thrown there by people with low awareness of environment protection.

Volunteers who want to join us from our offices in Pejton, please confirm your participation by writing to us on our Facebook page or email info@letsdoitkosova.org. Due to the pandemic situation, the number of volunteers will be limited!

The departure of the volunteers from the offices of Let’s Do It will take place at 9:30, while the other volunteer groups who want to join us at the scene, we’ll be waiting for you until the start of the action – at 11:00.

Volunteers are obliged to respect all security measures for protection against COVID-19!

This action is co-organized with the River Cleanup movement, with which Let’s Do It continues to partner in order to organize actions for cleaning rivers in Kosovo, focusing especially on the Drin River.

Ta pastrojmë Kosovën

Më 31 tetor – këtë të shtunë, duke filluar nga ora 11:00 ju presim tek lumi Istog (që është degë e lumit Drin), më saktësisht te “Ura e Gurit” në fshatin Zallq të Istogut, për ta pastruar atë nga mbetjet e shumta plastike – e çfarë jo, që janë hudhur aty nga persona të pandërgjegjshëm.

Vullnetarët të cilët duan të na bashkohen nga zyret tona në Pejton, i lusim që të na konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre duke na shkruar në faqen tonë të Facebook-ut apo ne email-in info@letsdoitkosova.org. Për shkak të situatës me pandeminë, numri i vullnetarëve do të jetë i kufizuar!

Nisja e vullnetarëve nga zyret e Let’s Do It do të bëhet në ora 9:30, ndërsa grupet e tjera vullnetare të cilat duan të na bashkohen tek vendi i ngjarjes i presim deri në fillimin e aksionit – në ora 11:00.

Vullnetarët janë të obliguar të zbatojnë të gjitha masat e sigurisë për mbrojtjen ndaj COVID-19!

Ky aksion bashkëorganizohet me lëvizjen River Cleanup, me të cilën Let’s Do It vazhdon të ketë bashkëpunim me qëllim të organizimit të aksioneve për pastrimin e lumenjve në Kosovë, duke u fokusuar sidomos në lumin Drin.

Kompostimi është mënyra e natyrës për riciklim të mbeturinave organike

Të lumtur me rezultatin e punës së djeshme, ndajmë me ju disa fotografi nga punëtoria e mbajtur në Termokiss, ku ndërtuam një kosh dhe e mbushëm me material për kompostim.

Shtresat e vendosura në koshin e ndërtuar nga paletat janë: karton në fillim për pengim të rritjes së barit dhe për tërheqejne e skrajave. Pastaj pleh i cili është i pasur me azot, kashtë e cila është e pasur me karbon, gjethe të rena nga drunjët, dhe pas çdo shtrese ujë për ti dhënë lagështi. I gjithë materiali është vendosur me metodën lazanjë.

E e tërë kjo masë do të kompostohet dhe do të transformohet ne nje humus me erë të ëmbël dhe do të jetë gati për mbjelljet në pranverë.

Lecture on environmental issues


Today Ngo PEN were at the “Iliria” primary school in Prishtina for our 13th lecture on environmental issues within the “Youth Care for Kosovo” project.

Thank You to the young students for participating and discussion on renewable energy, green clubs, air, water, and Earth!

Ligjërata e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore

Sot Ojq PEN ishin në SHFMU “Iliria” në Komunën e Prishtinës për ligjëratën e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore, në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo”.

Faleminderit të rinjëve dhe të rejave për pjesëmarrje dhe bashkëbisedim mbi energjinë e ripërtëritshme, klubet e gjelbërta, ajrin, ujin, e Tokën.

Ftesë për trajnimin e femrave për punë në ekonominë e gjelbërt përmes “Green jobs”

Ky pytësor është pjesë e projektit “Mundësi të punësimit të femrave të komuniteteve në sektorin e ekonomisë së gjelbërt” i financuar nga Zyra e Kryeministrit/Zyra për Çështje të Komuniteteve dhe Implementuar nga “Eco-Z” për të promovuar punësimin e femrave në biznese mjedis dashëse.
Qëllimi kryesor i projektit është krijimi i mundësive lehtësuese për punësimin e femrave në bizneset egzistuese të cilat janë të fokusuara në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve që kategorizohen si biznese të gjelbërta, përmes vendeve të punës të ashtuquajtura “Green Jobs”.

Modulet e trajnimit përfshijnë:

-Të njihemi me konceptin ekonomi e gjelbërt dhe “green jobs”;
-Metodat efektive të aplikimit për punë;
-Përgatitja profesionale për punë;
-Hartimi i një plani të veprimit;
-Alternativat në ekonominë e gjelbërt vendore;
-Mundësitë aplikuese në bizneset e gjelbërta ndërkombëtare;

*Këto të dhëna do të ruhen vetëm për përdorim të brendshëm.
**Vërejtje: Trajnimet do të organizohen sipas vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe rekomandimeve të IKSHP kundër përhapjes së COVID-19
Për informata shtesë na kontaktoni : yecozone@gmail.com
Mundë të aplikoni deri me 11.11.2020
Përparësi kan të rejat e vendeve rurale të moshës 18-25 vjet.

Qeverisja Lokale në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Rezolutën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe ka themeluar Këshillin për Zhvillim të Qëndrueshëm. Në këtë mënyrë angazhimi për të zhvilluar treguesit e tyre kombëtarë për të ndihmuar në monitorimin e progresit të bërë në qëllimet dhe synimet. Një nga shembujt më të mirë të mekanizmit të tillë është Sistemi i Menaxhimit të Performancës Komunale të Ministrisë së Pushtetit Lokal.

Local Government Kosovo and Sustainable Development Goals

The Assembly of Kosovo has adopted the Resolution for Sustainable Development and established the Council for Sustainable Development. This way committing to develop their own national indicators to assist in moni-toring progress made on the goals and targets. One of the grate examples of such mechanism is Municipal Performance Management System of the Ministry of Local Government.