Tabela e rezultateve të eko-inovacionit dhe indeksi i eko-inovacionit

Tabela e rezultateve të Eko-Inovacionit (Eco-IS) dhe Indeksi i Eko-Inovacionit ilustrojnë
performancën e eko-inovacionit në të gjithë Shtetet Anëtare të BE-së. Ata synojnë të
kapin aspekte të ndryshme të eko-inovacionit duke aplikuar 16 tregues të grupuar në pesë
dimensione: inputet eko-inovative, aktivitetet eko-inovacione, rezultatet e eko-
inovacionit, efikasitetin e burimeve dhe rezultatet socio-ekonomike. Indeksi i Eko-
Inovacionit tregon se sa mirë performojnë Shtetet Anëtare individuale në dimensione të
ndryshme të eko-inovacionit krahasuar me mesataren e BE-së dhe paraqet pikat e forta
dhe të forta të tyre. Eco-IS dhe Indeksi Eko-Inovacion plotëson qasjet e tjera të matjes së
inovacionit të vendeve të BE dhe synon të promovojë një pamje holistike mbi
performancën ekonomike, mjedisore dhe sociale.

“https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email