Bëhet shenjëzimi i rezervateve strikte të natyrës!

14.08.2020- Duke marrë për bazë rëndësinë që kanë Rezervatet Strikte të Natyrës për mbrojtën e vlerave
natyrore, ekosistemeve të rralla dhe llojeve të veçanta të florës dhe faunës, Agjencia për Mbrojtjen e
Mjedisit të Kosovës, konkretisht Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, gjatë vitin 2020, në kuadër të
projektit për shenjëzimin e zonave të mbrojtura ka bërë shenjëzimin e Rezervateve Strikte, që janë pjesë e
listës së zonave të mbrojtura në Kosovë.
 
Projekti është realizuar në rezervatet strikte që shtrihen në dy Parqet Kombëtare “Sharri” dhe “Bjeshkët e
Nemuna”, si dhe në pjesëtë tjera të territorit të Kosovës, përfshirë edhe pjesën veriore të vendit dhe ka për
qëllim ngritjen e vetëdijes për rëndësinë që ka mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë natyrore përmes
vendosjes së njoftimeve zyrtare në këto zona për publikun e gjerë dhe për vizitorët e turistët.
 


Përndryshe Rezervatet Strikte të Natyrës janëzona të tokës ose ujit të pandryshuara ose shumë pak
të ndryshuara dhe janë të dedikuar ekskluzivisht për ruajtjen e natyrës së paprekur, hulumtimeve
shkencore të lëmisë biologjike, përcjelljen e gjendjes së natyrës si dhe arsimimit në rastet kur nuk e
rrezikojnë zhvillimin e lirshëm të proceseve natyrore.
 
Bazuar në kriteret e Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës – IUCN-së, Rezervatet Strikte hyjnë në
kategorinë e parë të mbrojtjes.

Rezervatet Strikte të shpallura në Kosovë, kanë vlera të shumta dhe çdo dëmtim i tyre mund të jetë i pakompenzueshëm. Prandaj, mbrojtja e tyre është shumë e nevojshme, sepse vlerat e tilla janë të rëndësishme jo vetëm për faktin se paraqesin bazën e informatave shkencore, por edhe për aspektet kulturore dhe historike.

https://www.ammk-rks.net/?page=1,7,554

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email